(3) HỘP THƯ GÓP Ý VỀ HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH