HỘP THƯ NHẬN XÉT, GÓP Ý VỀ ĐIỀU KIỆN HỌC TẬP VÀ SINH HOẠT