Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm kiểm tra đạo văn Turnitin tại đây

Xem hướng dẫn từ website SĐH tại đây

Click Tài liệu HD sử dụng Turnitin GV_SV.rar link to download the file.