HỘP THƯ NHẬN XÉT, GÓP Ý VỀ HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH